Page content

Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

Ondernemen doe je nooit alleen. Dit vereist altijd een vorm van samenwerking met anderen. Dit kunnen klanten, leveranciers, branchegenoten of overheden zijn. Je werkt met hen bijvoorbeeld samen aan het realiseren van een evenement of een gezamenlijke website. Voor een succesvolle samenwerking is het belangrijk dat je vooraf heldere afspraken met elkaar maakt en deze schriftelijk vastlegt. Dit doe je met behulp van een samenwerkingsovereenkomst.

Denk hierbij onder andere maar eens aan afspraken over de reikwijdte en het doel van jullie voorgenomen samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de verantwoordelijkheden en tijdsbesteding, maar ook over de omvang van een eventueel investeringsbudget, de verdeling van kosten en opbrengsten.

Al dit soort afspraken leg je – als eindresultaat van een onderling onderhandelingsproces – met elkaar vast in een samenwerkingscontract.

Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

Een samenwerkingsovereenkomst is een schriftelijk contract waarin twee of meer partijen met elkaar afspreken en vastleggen hoe ze onderling met elkaar zullen samenwerken aan een bepaald project of doel.

Een aantal contractvormen zijn bij wet gedefinieerd. Voorbeelden hiervan zijn de arbeidsovereenkomst, de huurovereenkomst, de agentuurovereenkomst, de overeenkomst van opdracht, de bruikleenovereenkomst, etc. Je vindt deze bijzondere overeenkomsten in boek 7 BW en boek 7A BW. Naar de samenwerkingsovereenkomst zul je in beide delen van de wet tevergeefs zoeken. Deze contractsoort is hierin niet wettelijk gedefinieerd.

Toch wordt het begrip samenwerkingsovereenkomst in de praktijk veel gebruikt. Alleen al op rechtspraak.nl levert deze term meer dan 2.500 uitspraken op. Dit komt met name omdat het begrip “samenwerking” een erg ruim en breed begrip is. De samenwerkingsovereenkomst is daarmee eigenlijk een soort restcategorie van contractsoorten. Als de aard van de afspraken niet onder een specifieke noemer geplaatst kan worden, dekt de term “samenwerking” altijd wel de lading van een willekeurig contract.

Samenwerkingscontract gratis voorbeeld
Wil je zelf een samenwerkingsovereenkomst opstellen? Download dan nu direct ons gratis Word-template.
Je gegevens zijn veilig. Wij hebben ook een hekel aan spam.

Voorbeelden van samenwerkingsovereenkomsten

De strekking van de beoogde samenwerking kan van alles zijn: het opzetten van een website, het uitvoeren van een gezamenlijk marktonderzoek, het naar elkaar doorverwijzen van klanten of het organiseren van een bepaald evenement.

In de projectontwikkeling worden veel samenwerkingscontracten gesloten. Een bijzondere samenwerkingsvorm in dit verband is de publiek-private samenwerking, kortweg PPS genoemd. Hierbij maken een of meerdere overheidsinstanties afspraken met private partijen over de totstandkoming van een bepaald project, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, of gebiedsontwikkeling. De afspraken tussen overheid en private partij worden vastgelegd in een PPS contract.

De laatste jaren ontstaan op dit terrein steeds meer geïntegreerde contractvormen, waarvan het DBFMO-contract de meest geïntegreerde variant is. Hierbij worden niet alleen afspraken gemaakt over de totstandkoming (Design en Build)van een bepaald project , maar ook over de financiering (Finance), het onderhoud (Maintenance) en het gebruik (Operate).

Ook komt het voor dat branchegenoten onderling afspraken met elkaar maken. Dit is niet altijd toegestaan. Het is van belang dat dergelijke afspraken niet in strijd zijn met het mededingingsrecht. Je loopt anders het risico dat de ACM een onderzoek naar de strekking van de afspraken instelt. In bijgaande recente zaak kwamen partijen er vooralsnog mee weg.

Belang van een samenwerkingsovereenkomst

FocusEen goede samenwerkingsovereenkomst legt de belangrijkste afspraken tussen de samenwerkingspartijen duidelijk en helder vast, zodat ook na verloop van langere tijd en ook richting andere betrokkenen duidelijk is wat partijen met elkaar beogen en wat er wel en niet onderling is afgesproken.

Het belang van een goede samenwerkingsovereenkomst wordt met name zichtbaar wanneer zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen, of wanneer je samenwerkingspartner je teleurstelt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als er een van de partners ziek wordt of failliet gaat? Wat te doen als het beoogde resultaat uitblijft? En wat als je partner zich veel minder inspant dan je vooraf had afgesproken of  zijn taken slordig, te laat of zelfs helemaal niet uitvoert?

Het proces om tot een schriftelijke overeenkomst te komen en onderlinge afspraken op papier vast te leggen geeft bovendien organisatorische sturing aan het samenwerkingsproces. Zo houdt het formuleren van een duidelijk gemeenschappelijk doel de partijen scherp. Misverstanden over de inhoud van afspraken komen eerder aan het licht wanneer partijen deze schriftelijk verwoorden.

Daarnaast schept het feit dat de afspraken formeel op papier worden gesteld ook gewicht aan de samenwerking. Hier gaat richting alle betrokkenen een krachtig signaal vanuit: de samenwerking wordt serieus genomen en dit vergroot de kans dat het gezamenlijk beoogde doel wordt gehaald aanzienlijk.

Onderwerpen van het samenwerkingscontract

Je kunt dus op tal van manieren samenwerken met een andere partij. Voor iedere samenwerking zijn andere afspraken nodig. Wanneer u bijvoorbeeld werkt aan het vormgeven van een nieuw idee moet u rekening houden met (eigendoms)rechten over het intellectueel eigendom. Wanneer bij de samenwerking veel nieuwe klanten betrokken worden, wie van de partijen mag deze dan na de samenwerking meenemen?

Bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst dient in ieder geval over de volgende onderwerpen te worden nagedacht:

  • Wie zijn partij bij de overeenkomst?
  • Door wie worden de partijen vertegenwoordigd?
  • Wat is het doel van de samenwerking?
  • Hoe zijn de taken onderling verdeeld?
  • Vindt er overleg plaats?
  • Hoe worden de kosten onderling verdeeld?
  • Hoe worden de opbrengsten verdeeld?
  • Wat is er geregeld in geval van ziekte, overmacht of het overlijden van een van de partijen?
  • Hoe en wanneer eindigt de samenwerking?
  • Hoe worden geschillen opgelost?
Samenwerkingscontract gratis voorbeeld
Wil je zelf een samenwerkingsovereenkomst opstellen? Download dan nu direct ons gratis Word-template.
Je gegevens zijn veilig. Wij hebben ook een hekel aan spam.
Vincent Jongedijk
Vincent is de oprichter, eigenaar en het gezicht van Overeenkomst.nu. Hij heeft in 2000 zijn studie bedrijfseconomie en in 2013 zijn studie milieurecht voltooid aan de Universiteit van Tilburg.Vincent is sinds 2004 zelfstandig ondernemer en werkt met name voor vastgoedbeleggers, vastgoedhandelaren, beheerders, projectontwikkelaars en diverse makelaarskantoren.Vincent beheert enkele vastgoedportefeuilles, adviseert op het gebied van vastgoedexploitatie en ruimtelijke mogelijkheden en procedeert als jurist in huur- en bestuursrechtzaken.

Comment Section

3 reacties op “Wat is een samenwerkingsovereenkomst?


Door Mardge Thiele op 25 augustus 2017

Goedemorgen,
Bedankt voor de vele nuttige tips in uw artikel, echter waar kan ik de voorbeeld samenwerkingsovereenkomst downloaden?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Mardge ThieleDoor Vincent Jongedijk op 12 september 2017

De formulieren op deze pagina zijn weer hersteld.

Plaats een reactie


*