Page content

Algemene voorwaarden van Overeenkomst.nu

Versie: 1.0 | 30 september 2014

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1.1 Overeenkomst.nu: een geregistreerde handelsnaam van de besloten vennootschap Jongedijk Advies B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid-West Nederland te Breda onder nummer 20115445. Overeenkomst.nu is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Overeenkomst.nu een overeenkomst sluit, dan wel wenst te sluiten.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Overeenkomst.nu.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige opdrachten, werkzaamheden en diensten van Overeenkomst.nu en op al diegenen die voor Overeenkomst.nu werkzaam zijn.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Overeenkomst.nu en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant akkoord is gegaan met het aanbod van Overeenkomst.nu, of door betaling van de verzonden voorschotnota.
3.2 De tot stand gekomen overeenkomst kan niet geannuleerd worden.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

4.1 Overeenkomst.nu draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.
4.2 Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever uitgevoerd en niet ten behoeve van derden.
4.3 Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 5 Levertijd

5.1 De door Overeenkomst.nu opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
5.2 De levertijd gaat in op het moment dat de Opdrachtgever van Overeenkomst.nu een elektronische bevestiging heeft ontvangen.
5.3 Overschrijding van de levertijd verplicht Overeenkomst.nu niet tot enige schadevergoeding. Opdrachtgever heeft bij beperkte (nietexcessieve) levertijdoverschrijding niet zonder meer het recht de Overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren. Bij excessieve overschrijding van de oorspronkelijke levertijd heeft de wederpartij na een deugdelijke ingebrekestelling een annuleringsrecht, tenzij de overschrijding werd veroorzaakt door overmacht.

Artikel 6 Tarief en betaling

6.1 De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
6.2 De prijzen voor de juridische diensten die op de website staan of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen door Overeenkomst.nu te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst voor de Opdrachtgever middels de website of anderszins kenbaar was.

Artikel 7 Herziening

7.1 De overeengekomen prijs heeft betrekking op maximaal eenmaal een herziening van het geleverde document na overleg met de Opdrachtgever. Meer herzieningen en/of wijzigingen in het oorspronkelijke document zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en worden apart aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
7.2 Herzieningen en/of wijzigingen dienen binnen 30 dagen na de levering van het document aan Overeenkomst.nu kenbaar te worden gemaakt. Herzieningen en/of wijzigingen die op een later tijdstip aan Overeenkomst.nu kenbaar worden
gemaakt, zijn niet in de overeengekomen prijsinbegrepen en worden apart aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden bij voorschot, of binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Overeenkomst.nu aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
8.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen
wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten voor rekening van de Opdrachtgever.
8.3 Iedere betaling van Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde (wettelijke) rente alsmede van de door Overeenkomst.nu gemaakte invorderingskosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
8.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Overeenkomst.nu op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Gebruik van geleverde informatie en documenten

9.1 Het is de Opdrachtgever enkel toegestaan de geleverde documenten te gebruiken en/of op een website te plaatsen indien de factuur voor deze documenten is voldaan. Zolang de factuur niet is voldaan is de Opdrachtgever niet gerechtigd op enige wijze gebruik te maken van de geleverde documenten.
9.2 De Opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf, studie of in de privésfeer. Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te doen verschijnen of anderszins openbaar te maken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging overeenkomstig lid 3 van dit artikel is toegestaan.
9.3 Het is de Opdrachtgever toegestaan een geleverde conceptbrief of een deel daarvan over te nemen en de wederpartij(en) hiervan in het bezit te stellen. Het is de Opdrachtgever toegestaan de geleverde algemene voorwaarden te deponeren, op zijn website te plaatsen of anderszins aan zijn Opdrachtgeveren kenbaar te maken.

Artikel 10 Beperking aansprakelijkheid

10.1 Overeenkomst.nu kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Overeenkomst.nu is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Overeenkomst.nu geleverde juridische dienst.
10.2 Overeenkomst.nu is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Overeenkomst.nu biedt niet de garantie dat de geleverde documenten het gewenste resultaat leveren.
10.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Overeenkomst.nu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Overeenkomst.nu worden verstrekt. Heeft de Opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Overeenkomst.nu niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
10.4 Overeenkomst.nu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Overeenkomst.nu is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Overeenkomst.nu kenbaar behoorde te zijn.
10.5 Overeenkomst.nu is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.6 Indien Overeenkomst.nu desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.7 Alle aanspraken jegens Overeenkomst.nu die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Overeenkomst.nu zijn ingediend, dienen als vervallen te worden beschouwd.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde documenten, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Overeenkomst.nu voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
11.2 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan Overeenkomst.nu.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

12.1 Overeenkomst.nu is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Overeenkomst.nu omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
12.2 Indien de Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Overeenkomst.nu gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Overeenkomst.nu is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de Opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Overeenkomst.nu tot mededeling verplicht.
13.2 Overeenkomst.nu heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de Opdrachtgever zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen.

Artikel 14 Overige bepalingen

14.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de Opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
14.3 De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Overeenkomst.nu is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
14.4 De rechter in de vestigingsplaats van Overeenkomst.nu is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Download PDF