Page content

Dwingend recht

Dwingend recht

Dwingend recht duidt op bepalingen in de wet waarvan partijen in hun overeenkomst niet mogen afwijken. Als partijen toch van een dergelijke dwingende bepaling afwijken, dan is de afspraak van partijen op dit punt nietig.

Zelfs al zouden betrokken partijen het er met elkaar nadrukkelijk over eens zijn dat op dit punt van de wet kan worden afgeweken dan nog is een dergelijke onderlinge afspraak  in strijd met een wetsbepaling van dwingend recht nog altijd nietig.

Een voorbeeld van een wettelijke bepaling van dwingend recht is het schriftelijkheidsvereiste van artikel 2 lid 1, Boek 7 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel luidt:

De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan.

Dit artikel legt als dwingende voorwaarde op dat een koopovereenkomst voor een woning waarbij een niet-professionele partij de woning koopt uitsluitend schriftelijk kan plaatsvinden. Een mondelinge koopovereenkomst voor een woning geldt dus als nietig als aan de genoemde voorwaarden van het genoemde wetsartikel wordt voldaan.

 

    Comment Section

    0 reacties op “Dwingend recht

    Plaats een reactie


    *