Page content

Bewijs

Juridisch bewijs is het aangevoerde en aangetoonde feitencomplex waarmee een procespartij in een civiele procedure zijn stellingen onderbouwt teneinde de rechter te overtuigen.

Dit volgt uit lid 1 van artikel 149 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (afgekort: art. 149 lid 1 Rv):

Tenzij uit de wet anders voortvloeit, mag de rechter slechts die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag leggen, die in het geding aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die overeenkomstig de voorschriften van deze afdeling zijn komen vast te staan. Feiten of rechten die door de ene partij zijn gesteld en door de wederpartij niet of niet voldoende zijn betwist, moet de rechter als vaststaand beschouwen, behoudens zijn bevoegdheid bewijs te verlangen, zo vaak aanvaarding van de stellingen zou leiden tot een rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling van partijen staat.

Comment Section

0 reacties op “Bewijs

Plaats een reactie


*