Page content

Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdracht

De accountant, de makelaar en de consultant verrichten allemaal arbeid voor een ander in ruil voor een financiële vergoeding. Krijgen deze partijen daarmee een arbeidsovereenkomst met het bedrijf waarvoor ze werken? Nee.

Hun arbeid wordt namelijk verricht op grond van een overeenkomst van opdracht. Dat is de afspraak waarbij de ene partij (de opdrachtnemer) een opdracht uitvoert (zoals het opstellen van een jaarrekening) voor de andere partij (de opdrachtgever) in ruil voor een vergoeding.

Verschil tussen een opdrachtovereenkomst en een arbeidsovereenkomst

De opdrachtovereenkomst onderscheidt zich van de arbeidsovereenkomst door het ontbreken van een gezagsverhouding. Daar waar de werkgever – kort gezegd – bepaalt waar, wanneer en hoe de werknemer zijn arbeid verricht, is de opdrachtnemer daarin nagenoeg vrij. Vanzelfsprekend moeten in een opdrachtovereenkomst afspraken gemaakt worden over wat de opdracht is en welke deadlines gelden, maar de opdrachtnemer blijft zelfstandig in het bepalen hoe, waar en wanneer hij de opdracht uitvoert.
Het onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst en een opdrachtovereenkomst is niet altijd even makkelijk te maken. Vooral bij zzp’ers en freelancers kan twijfel ontstaan over de mate van zelfstandigheid en vrijheid. Om die twijfel zo veel mogelijk weg te nemen is het van belang goede aandacht te besteden aan inhoud van de freelance overeenkomst.

De wettelijke regeling voor de opdrachtovereenkomst is redelijk summier. Partijen hebben een grote vrijheid om af te spreken wat ze zelf willen. Dit in tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst waarvoor de wet veel verplichte regels kent.

Wat regel je in de overeenkomst van opdracht?

In de meeste opdrachtovereenkomsten zijn in ieder geval wel de volgende onderwerpen geregeld:

  • duur van de opdracht;
  • aard van de werkzaamheden;
  • vergoeding en betalingstermijnen;
  • beëindiging van de opdracht;
  • geheimhoudingsverplichting;
  • intellectueel eigendom.

Aansprakelijkheid overeenkomst van opdracht

Verstandig is om in de overeenkomst afspraken te maken over de verdeling van aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld ongevallen of als er schade wordt toegebracht aan de ander al dan niet door fouten. Vaak zijn partijen verzekerd tegen dergelijke risico’s en verlangt de verzekeraar een degelijke beperking van de aansprakelijkheid in opdrachtovereenkomsten. Deze beperking van aansprakelijkheid kan overigens ook worden opgenomen in algemene voorwaarden die dan als onderdeel van de opdrachtovereenkomst worden toegepast.

Onduidelijkheden bij een opdrachtovereenkomst?

Als partijen zelf geen of onduidelijke afspraken hebben gemaakt en er ontstaat discussie, dan moet uiteindelijk de rechter op basis van redelijkheid uitsluitsel geven. In de situatie dat er geen afspraken zijn over de vergoeding kan de rechter bijvoorbeeld bepalen wat een redelijke vergoeding zou zijn. Aan de hand van branchegemiddelden, aard van het werk en de relatie tussen partijen, stelt de rechter de vergoeding alsnog vast. Dit kan tot een ongewenst resultaat leiden als dit veel lager of hoger uitkomt dan was beoogd. Ook als er bijvoorbeeld geen opzegtermijn is afgesproken, kan de rechter beoordelen welke opzegtermijn voor deze opdrachtovereenkomst redelijk zou zijn. Ook dit kan er toe leiden dat de opzegtermijn veel korter wordt of langer wordt dan beoogd.

Om deze situaties te voorkomen is het raadzaam een opdrachtovereenkomst schriftelijk aan te gaan en daarin ook de intenties en verwachtingen van partijen bij de samenwerking op te nemen. Mocht de rechter ooit ingeschakeld moeten worden, dan is direct duidelijk wat de bedoeling van partijen was. De rechter kan dan daarmee rekening houden bij het bepalen van wat bij deze opdrachtovereenkomst redelijk is.