Page content

Internationale overeenkomst

Internationale overeenkomst

Bij het opstellen van een internationale overeenkomst komt er een belangrijke vraag om de hoek kijken, namelijk welk nationaal recht op de betreffende afspraken van kracht is.

Dit is belangrijk omdat ieder land zijn eigen rechtssysteem met specifieke wetten en regels kent. De partij die zijn eigen nationaal recht op de overeenkomst van toepassing weet te verklaren kan hier in veel gevallen dan ook een belangrijk voordeel mee behalen.

Omgekeerd kan de partij die geconfronteerd wordt met het recht van een ander vreemd land voor zeer vervelende verrassingen komen te staan. Deze partij kan dan te maken krijgen met geheel andere regels dan die hij in eigen land gewend is. Mocht er bovendien ook nog een conflict optreden dan kan de complexiteit verder toenemen als men bijvoorbeeld voor een onbekend buitenlands gerecht wordt gedaagd. In dat geval zal hij ook lokaal rechtshulp van bijvoorbeeld een advocaat uit het desbetreffende land moeten inschakelen. Bedenk dan dat hiermee meestal veel bijkomende extra kosten en veel gedoe mee gemoeid zullen zijn. Denk maar eens aan extra onvoorziene reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten voor het vertalen van alle documenten en processtukken.

Rechtskeuzebeding opnemen

Het is dan ook in veel gevallen verstandig om het recht van het eigen land op de internationale overeenkomst van toepassing te verklaren. Dit kan je bewerkstelligen door een rechtskeuzebeding in de overeenkomst op te nemen.

Een voorbeeld van een rechtskeuzebeding is de clausule:

“Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.”

Het opnemen van een dergelijk beding schept duidelijkheid over het recht dat op de overeenkomst van toepassing is en kan in veel gevallen latere moeilijkheden voorkomen. Het is verstandig om hier al in een onderhandelingsfase op bedacht te zijn en te proberen de opname van een gunstige rechtskeuze in het internationale contract te bedingen.

Geen rechtskeuze gemaakt. Wat nu?

Indien er geen rechtskeuze is gemaakt, bepalen de regels van internationaal privaatrecht welk nationaal recht op de overeenkomst van toepassing is. Voor overeenkomsten binnen de Europese Unie die zijn gesloten na 17 december 2009 zijn de regels van de EU Verordening inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, afgekort als Rome I, van toepassing.

De – vrij uitvoerige – regeling uit Rome I die dit regelt berust op het beginsel dat de gewone verblijfplaats van de partij die de kenmerkende prestatie dient te verrichten bepalend is voor het op de overeenkomst toe te passen recht. Met andere woorden: als er door partijen geen expliciete keuze is gemaakt voor een bepaald rechtsstelsel dan geldt in principe het recht van het land waarin degene die moet presteren (in juridische termen: de “kenmerkende prestant”) is gevestigd. De regeling is, zoals reeds gezegd, vrij uitgebreid en kent diverse bijzondere gevallen en uitzonderingen.

Raadpleeg dus in concrete gevallen altijd de wet en jurisprudentie of bespreek uw zaak met een jurist van Overeenkomst.nu voor een deskundig oordeel.