Page content

Grondexploitatieovereenkomst

Grondexploitatieovereenkomst

De grondexploitatieovereenkomst is een contract tussen een gemeente en een projectontwikkelaar dat ervoor dient te zorgen dat een gemeente de kosten die het moet maken om een bepaald gebied te kunnen ontwikkelen op de ontwikkelaar die hiervan profiteert kan verhalen.

Het gaat hierbij om zogenaamde voorzieningen van openbaar nut, zoals de aanleg van wegen, ondergrondse afvalcontainers, straatverlichting, openbaar groen, riolering, etc. Dergelijke voorzieningen liggen vaak op openbaar terrein en zijn daarmee in eigendom en beheer van de gemeente.

De aanleg van dergelijke voorzieningen wordt dan ook in de meeste gevallen vanuit gemeentelijke middelen voldaan. Een ontwikkelaar die een bepaald gebied ontwikkelt, bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk in een voormalig agrarisch gebied, profiteert van dergelijke voorzieningen doordat zijn project daar ook gebruik van maakt. Het kan zelfs zo zijn dat het slagen van zijn project in belangrijke mate afhankelijk is van een tijdige en goede aanleg van dergelijke voorzieningen. Voor woningen in een nieuwbouwwijk zonder toegangsweg of aansluiting op het riool zal immers weinig animo bestaan.

De kosten die met de aanleg van dergelijke algemene voorzieningen van openbaar nut gepaard gaan noemt men grondexploitatiekosten.

Omdat grondexploitatiekosten uit de algemene middelen worden voldaan, is de Nederlandse overheid van mening dat een ontwikkelaar die bij de ontwikkeling van een bepaald gebied profiteert van bepaalde aangelegde algemene voorzieningen de betreffende grondexploitatiekosten ook aan de overheid dient te vergoeden.

In het verleden kwam het voor dat partijen niet tot overeenstemming kwamen en gemeenten achter het net visten in het verhaal van hun gemaakte kosten. Vanaf 1 juli 2008 zijn daarom doord wetgever nieuwe regels omtrent dit kostenverhaal vastgelegd in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Anterieure versus posterieure grondexploitatieovereenkomst

Het huidige stelsel gaat er nog steeds vanuit dat partijen zich in eerste instantie beide inspannen om onderling tot overeenstemming te komen over de vergoeding van grondexploitatiekosten. De overeenkomst die langs deze privaatrechtelijke tot stand komt wordt anterieure grondexploitatieovereenkomst genoemd.

Komen partijen er in onderling overleg niet uit dan biedt de posterieure grondexploitatieovereenkomst een publiekrechtelijk vangnet om tot kostenverhaal te komen.

Comment Section

0 reacties op “Grondexploitatieovereenkomst

Plaats een reactie


*