Page content

Freelance overeenkomst

Freelance overeenkomst

Binnen het MKB wordt de freelancer heel vaak ingezet als alternatief voor het in dienst nemen van personeel, net zoals de zzp‘er wordt ingehuurd. De freelancer (of zzp‘er) werkt dan op grond van een freelance overeenkomst. In juridische zin is dit een overeenkomst van opdracht. Het is daarmee dus geen arbeidsovereenkomst. Hierdoor gelden de veelal strikte regels van het arbeidsrecht niet.

Hierin ligt voor veel MKB-bedrijven het grootste voordeel. Tegelijkertijd kan dit voordeel tevens een risico vormen. Rechters zien de freelancer of zzp’er namelijk steeds vaker als een werknemer die feitelijk in loondienst werkt, met alle consequenties van dien. Hieronder wordt toegelicht hoe dit risico beperkt kan worden.

Wat regel je in de freelance overeenkomst?

In de meeste freelance overeenkomsten zijn de volgende onderwerpen geregeld:

  • Duur van de opdracht;
  • Aard van de werkzaamheden;
  • Vergoeding voor de freelancer;
  • Betalingstermijnen;
  • Beëindiging van de opdracht;
  • Geheimhoudingsverplichting;
  • Intellectueel eigendom.

Freelancer versus werknemer

Om de schijn van een arbeidsovereenkomst tegen te gaan wordt vaak expliciet opgenomen dat partijen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst wensen aan te gaan. Het kan geen kwaad om dit in de freelance overeenkomst te verwoorden, maar het biedt geen enkele bescherming tegen het alsnog aannemen van een arbeidsovereenkomst door een rechter. De rechter kijkt daarvoor namelijk vooral naar de dagelijkse praktijk en of in die dagelijkse praktijk de 3 elementen van de arbeidsovereenkomst aanwezig zijn; arbeid, loon, gezagsverhouding.

Belangrijker is om de onderwerpen aansprakelijkheid en vrijwaring door de freelancer goed op te nemen in de freelance overeenkomst.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Mocht de Belastingdienst of UWV menen dat de freelance overeenkomst eigenlijk beschouwd moet worden als een arbeidsovereenkomst dan betekent dit, dat de opdrachtgever alsnog loonheffingen en sociale premies moet betalen. Om dit risico uit te sluiten moet in de freelance overeenkomst worden opgenomen dat dergelijke lasten geacht worden al te zijn inbegrepen in de vergoeding voor de freelancer.

Tevens dient de freelancer de opdrachtgever te vrijwaren voor dergelijke claims. Dit betekent dat de freelancer dit risico overneemt van de opdrachtgever en alle bijkomende kosten voor zijn/haar rekening neemt.

VAR-Wuo

Vervolgens is het raadzaam om van de freelancer te verlangen dat hij een geldige VAR-Wuo verstrekt en om dit ook in de freelance overeenkomst op te nemen. De VAR-Wuo is namelijk een sterke aanwijzing dat de Belastingdienst de freelancer beschouwt als een zelfstandig ondernemer. Het risico is daarmee dus klein dat de werkrelatie achteraf alsnog als arbeidsovereenkomst wordt beschouwd.

Ziekte en ongevallen

In specifieke gevallen loopt de opdrachtgever tevens het risico dat hij aansprakelijk wordt gehouden voor een ongeval of ziekte van de freelancer. In dergelijke gevallen krijgt de freelancer dezelfde bescherming als een werknemer in loondienst. Deze aansprakelijkheid is niet contractueel uit te sluiten. Raadzaam is wel om van de freelancer te verlangen dat hij een deugdelijke verzekering heeft tegen dergelijke risico`s en om dit ook op te nemen in de freelance overeenkomst.

Tot Slot

Toets de praktijk steeds aan de inhoud en bedoeling van de freelance overeenkomst. Als immers uit de praktijk blijkt dat alle elementen van de arbeidsovereenkomst toch aanwezig zijn, is er sprake van een arbeidsovereenkomst en kan beter voor die contractvorm gekozen worden bijvoorbeeld met een korte looptijd of beperkingen wat betreft uren.