Page content

Agentuurovereenkomst

U sluit een agentuurovereenkomst wanneer u wilt dat een vertegenwoordiger (een zogenaamde handelsagent) bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen u (de principaal) en een derde. Dit is bijvoorbeeld een oplossing wanneer u niet zelf de gehele verkoop van uw product kunt realiseren. Een handelsagent kan dan de verkoop voor u waarnemen in een bepaald afzetgebied.

Verwar de agentuurovereenkomst niet met een arbeidsovereenkomst: een handelsagent is niet ondergeschikt aan u.

Kenmerken handelsagent

Een handelsagent is een bemiddelaar tussen u en een derde bij het sluiten van overeenkomsten. Hij kan overeenkomsten sluiten namens en voor rekening van u als principaal. Let wel: de handelsagent is slechts een tussenpersoon. Hij koopt zelf niet in en verkoopt ook niet zelf en loopt daarmee geen inkooprisico. Wanneer een handelsagent een overeenkomst sluit uit uw naam, is niet hij daaraan gebonden, maar u. Onder andere op dit punt verschilt de agentuurovereenkomst met de distributieovereenkomst.

Provisie agentuurovereenkomst

Voor zijn werk als bemiddelaar onvangt de handelsagent provisie. U kunt zelf afspreken of dit een vast bedrag is of een percentage van de door de handelsagent gerealiseerde verkopen. Deze tweede manier is de meest gangbare. De handelsagent is daarmee dus afhankelijk van uw omzet, maar ook van zijn eigen prestatie. Als de agentuurovereenkomst ten einde komt, maar er contracten worden gesloten waarbij de handelsagent nog intensief betrokken was, heeft hij ook daarover nog recht op provisie.

Wettelijke verplichtingen agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst biedt bescherming aan de handelsagent. De wet schrijft bepaalde verplichtingen voor aan de principaal. Deze moet aan de handelsagent voldoende documentatie ter beschikking stellen over de goederen en diensten waarvoor de handelsagent bemiddelt, waarschuwen wanneer hij denkt dat er minder overeenkomsten zullen worden gesloten dan de handelsagent mocht verwachten, alle inlichtingen geven die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en na afloop van iedere maand een schriftelijke opgave verstrekken over de details van de aan de handelsagent verschuldigde provisie.

Beëindigen agentuurovereenkomst

U kunt een agentuurovereenkomst sluiten voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd loopt deze af op de afgesproken einddatum. Voor een overeenkomst van onbepaalde tijd kent de wet opzegtermijnen. Bij een looptijd tot drie jaar is de opzegtermijn drie maanden, bij een looptijd van drie tot zes jaar is de opzegtermijn vier maanden en bij een looptijd van zes jaar of langer is de opzegtermijn vijf maanden. Zowel de handelsagent als de principaal kan naar de kantonrechter om de overeenkomst te laten ontbinden, wanneer er een dringende reden is of wanneer de omstandigheden zo zijn veranderd dat het niet redelijk is om de overeenkomst te laten voortduren.

Goodwill agentuurovereenkomst

Wanneer een agentuurovereenkomst eindigt, ook al is alles volgens de regels gegaan, kan u als principaal een klantvergoeding of goodwillvergoeding verschuldigd zijn aan de handelsagent. Dit bedrag is niet hoger dan de gemiddelde jaarlijkse provisie. Hiervoor gelden twee eisen, namelijk ten eerste dat de handelsagent nieuwe klanten heeft aangedragen of de contracten met al bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid. Ten tweede moet de vergoeding eerlijk zijn. Ook moet de handelsagent binnen een jaar na de beëindiging van het contract laten weten dat hij aanspraak wil maken op deze klantenvergoeding.

Concurrentiebeding agentuurovereenkomst

Wanneer u niet het risico wilt lopen dat uw handelsagent na beëindiging van de overeenkomst met u gaat concurreren, kunt u een zogenaamd concurrentiebeding opnemen. Hierin kunt u voor maximaal twee jaar vastleggen dat de handelsagent bepaalde werkzaamheden niet mag verrichten. Dit kan alleen gelden ten aanzien van het soort werkzaamheden en het werkgebied of de klantenkring waar de gesloten agentuurovereenkomst op ziet. Dit geldt dus alleen voor twee jaar na het einde van de agentuurovereenkomst.