Zelf een contract opstellen? Download 24 gratis voorbeelden

Zelf een contract opstellen?

Wil je zakelijke afspraken op papier vastleggen?

Ben je op zoek naar gratis voorbeeldcontracten?


Dan is deze pagina voor jou, want hier vind je:


  • 24 Voorbeelden van de meest voorkomende contracten;
  • Direct gratis te downloaden.

Direct toegang

Download hier de 24 meest voorkomende

gratis contractvoorbeelden.

Aannemingsovereenkomst gratis voorbeeld

Aannemingsovereenkomst

Gratis voorbeeld

Van aanneming van werk is sprake wanneer een aannemer zich tegeover een opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs. 


De afspraken tussen partijen worden vastgelegd in een aannemingsovereenkomst.

Agentuurovereenkomst gratis voorbeeld

Agentuurovereenkomst

Gratis voorbeeld

Een handelsagent bemiddelt en onderhandelt in opdracht van een opdrachtgever - de principaal - over het tot stand brengen van overeenkomsten met derden. De agent ontvangt in ruil voor deze bemiddeling een commissie of provisie.


De afspraken tussen agent en principaal worden vastgelegd in een agentuurovereenkomst.

Architectenovereenkomst gratis voorbeeld

Architectenovereenkomst 

Gratis voorbeeld

De taken van een archtitect tijdens een bouwproces gaan vaak verder dan alleen het ontwerp van het bouwwerk. In veel gevallen verzorgt een architect ook de constructieberekeningen, vergunningen, bouwbegeleiding, en coördinatie.


De architectenovereenkomst legt de afspraken tussen opdrachtgever en architect vast.

Arbeidsovereenkomsten | Gratis voorbeelden

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd gratis voorbeeld

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Gratis voorbeeld

De afspraken tussen werkgever en werknemer met betrekking tot een arbeidsrelatie die afloopt op een vastgestelde einddatum (tijdelijk contract), worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd gratis voorbeeld

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Gratis voorbeeld

Indien er een arbeidsrelatie wordt aangegaan waarbij de werknemer een vast contract krijgt aangeboden, spreek je van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een dergelijk geval wordt er geen einddatum overeengekomen.

Bemiddelingsovereenkomst makelaar gratis voorbeeld

Bemiddelingsovereenkomst makelaar

Gratis voorbeeld

Wil je een makelaar inschakelen voor de verkoop of verhuur van een bedrijfspand? De bemiddelingsafspraken over o.a. looptijd, vraagprijs, bevoegdheden, opzeggingsmogelijkheden, provisie, etc. leg je vast in een bemiddelingsovereenkomst makelaar.

Bruikleenovereenkomst gratis voorbeeld

Bruikleenovereenkomst

Gratis voorbeeld

Wil je een roerende zaak (bijv. een fiets, auto, laptop, mobiele telefoon, etc.) van een ander lenen of wil je aan een ander iets uitlenen en de afspraken hierover vastleggen?

Maak dan gebruik van dit gratis voorbeeld van de bruikleenovereenkomst .

> 30.000 gebruikers zijn je al voorgegaan ....

Freelance overeenkomst gratis voorbeeld

Freelanceovereenkomst

Gratis voorbeeld

Heb je als zelfstandige een mooie opdracht gekregen, of wil je zelf bepaalde werkzaamheden door een zelfstandige laten uitvoeren. Leg je afspraken vast in een freelanceovereenkomst

Geldleningsovereenkomst gratis voorbeeld

Geldleningsovereenkomst

Gratis voorbeeld

Geld lenen of geld uitlenen? De afspraken over o.a. hoofdsom, looptijd, aflossing, rente, betalingsachterstanden, etc. tussen lener en uitlener leg je vast in een leningovereenkomst.
Indeplaatsstellingsovereenkomst gratis voorbeeld

Indeplaatsstellingsovereenkomst

Gratis voorbeeld

Bij een indeplaatsstelling neemt een nieuwe contractant de rechten en plichten uit een overeenkomst van een bestaande contractant over. De afspraken hierover leg je vast in een indeplaatsstellingsovereenkomst.Intentieovereenkomst gratis voorbeeld

Intentieovereenkomst Gratis voorbeeld

De eerste afspraken over een voorgenomen samenwerking met een collega-ondernemer regel je in een intentieovereenkomst.

Koopoptieovereenkomst gratis voorbeeld

Koopoptie
Gratis voorbeeld

Een koopoptie verschaft aan de gerechtigde tot het optierecht de bevoegdheid om een bepaald goed op een later tijdstip tegen vooraf overeengekomen voorwaarden te kopen. De afspraken omtrent een dergelijk optierecht leg je vast in een koopoptieovereenkomst..

Scroll verder voor nog meer 

gratis contracttemplates....

Koopovereenkomst product gratis voorbeeld

Koopovereenkomst product

Gratis voorbeeld

Met een koopovereenkomst leggen koper en verkoper de bijzonderheden vast die zij met betrekking tot de koop van een bepaald goed zijn overeengekomen.

Koopovereenkomst woning gratis voorbeeld

Koopovereenkomst woning

Gratis voorbeeld

De bijzonderheden die van toepassing zijn bij de koop en verkoop van een woning worden vastgelegd in een koopovereenkomst woonruimte.

Samenwerkingsovereenkomst gratis voorbeeld

Samenwerkingsovereenkomst 

Gratis voorbeeld

Afspraken over samenwerking met een collega-ondernemer regel je in een samenwerkingsovereenkomst

Service Level Agreement (SLA) Gratis Voorbeeld

Service level agreement

Gratis voorbeeld

Een afnemer van diensten kan met de partij die de betreffende diensten voor hem verricht een bepaald kwaliteitsniveau van dienstverlening overeenkomen. Hetgeen partijen hierover samen afspreken wordt door hen vastgelegd in een service level agreement (SLA), of in het Nederlands ook wel dienstenniveau-overeenkomst.

Vaststellingsovereenkomst bij ontslag gratis voorbeeld

Vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Gratis voorbeeld

Afspraken tussen werknemer en werkgever bij een ontslag met wederzijds goedvinden worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst bij ontslag.

Volmacht gratis voorbeeld

Volmacht

Gratis voorbeeld

Afspraken tussen volmachtgever en volmachtnemer omtrent de overdracht van bepaalde bevoegdheden worden bezegeld in een overeenkomst van volmacht.

Cookies.